/ 1 نظر / 35 بازدید
گلي

تو كه كس نداري بدي...[زبان] ولي به قول پسرا، بدون شك اوني كه داري بچگي گشادش كردن!!... وگرنه سرت غل نمي زد كه بيايي و اين حرفها را بنويس توي انظار همه ... [قهقهه]